PROJEKT EDUKACYJNY „POKOCHAJ LAS”

Uczniowie klasy I b Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej realizowali zadania nakreślone w projekcie edukacyjnym „POKOCHAJ LAS” skierowanym do uczniów klas I – III edukacji wczesnoszkolnej w terminie od 10 maja 2018 do 11 czerwca 2018 w wymiarze 6 godzin podczas edukacji społecznej, przyrodniczej, polonistycznej i plastycznej.
Celem projektu edukacyjnego było poznanie, rozpoznawanie i nazywanie popularnych gatunków roślin i zwierząt występujących w naszych lasach. Ponadto realizacja projektu pozwoliła na kształtowanie umiejętności samodzielnego i twórczego myślenia, współdziałania i współpracy w grupie oraz doskonalenia umiejętności wyrażania swoich spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych środków wyrazu.
Podczas realizacji działań projektowych uczniowie obejrzeli film edukacyjny „Wędrówki Skrzata Borówki – Las” wprowadzający do dyskusji na temat lasu i jego mieszkańców. Następnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Szkółce Leśnej Borek prowadzonych przez leśników, których tematyka dotyczyła poznania ich pracy oraz rozpoznawania charakterystycznych roślin i zwierząt w środowisku naturalnym. Uczniowie mieli możliwość wskazywania i rozróżniania warstw lasu, a także obserwacji pracy w szkółce leśnej. Udział w tych zajęciach pozwolił uświadomić dzieciom ogromne znaczenie lasu w środowisku przyrodniczym i w życiu człowieka.
Kolejnym działaniem było rozwiązywanie zagadek o zwierzętach żyjących w lesie oraz wykonanie plakatu „Warstwy Lasu” i „Księgi lasu”, które pozwoliło utrwalić zdobytą wiedzę o lesie i jego mieszkańcach.
Dzieci indywidualnie pracowały nad wykonaniem prac plastycznych inspirowanych zrealizowanymi zajęciami na temat „Las domem zwierząt i roślin” zgodnej z wymogami regulaminu.
Na zakończenie projektu uczniowie klasy Ib aktywnie uczestniczyli w wykonaniu zadań w ramach „Leśnej olimpiady”, która odbyła się na terenie Nadleśnictwa Chełm.
Realizacja ww. zadań pozwoliła poszerzyć wiedzę o środowisku naturalnym lasu – jego roślinności i zwierzętach. Przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat konieczności ochrony zasobów leśnych, dała możliwość rozwijania wszechstronnych zainteresowań uczniów oraz umiejętności współdziałania i współpracy w grupie rówieśniczej.

Skip to content