Ważniejsze fakty z historii naszej szkoły

Witamy w naszej szkole

W 1960 roku wmurowany zostaje kamień węgielny pod budowę Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej. Budowa trwa i…

… 17 stycznia 1963 roku budynek zostaje oficjalnie przekazany do użytku jako szkoła – Pomnik Tysiąclecia Nr 542.

W 1985 roku w drodze plebiscytu wybrane zostaje imię, jakie będzie nosić szkoła.  23 października 1987 roku placówka otrzymuje sztandar oraz imię „Synów Pułku”.

Mijają lata… Wzrasta  ilość uczniów i ich potrzeby.

Istniejąca baza lokalowa staje się niewystarczająca. 21 kwietnia 1994r roku  podczas śródokresowego zebrania z  rodzicami  dyrektor szkoły- Dariusz Michalak – przedstawia propozycję rozbudowy istniejącego budynku.

Tworzy się Społeczny Komitety Rozbudowy szkoły , a jedno z pierwszych przedsięwzięć to zebranie funduszy na pokrycie kosztów projektu technicznego. Od strony organizacyjnej i finansowej działania te  wspierają władze gminne, oświatowe, a także społeczność lokalna. Do akcji gromadzenia funduszy włączają się nauczyciele i rodzice, którzy sprzedają “cegiełki” na terenie naszego obwodu szkolnego.

W 1997roku rozpoczyna się budowa nowego skrzydła szkoły.

Reforma oświatowa z 1999 roku przyczynia się do postępu prac budowlanych. W dotychczasowym budynku szkoły podstawowej zaczyna funkcjonować również Gimnazjum Publiczne w Siennicy Różanej. Oficjalne otwarcie nowego skrzydła szkoły odbywa  się 21 października 2002roku .

1 września 2007 placówka zostaje przekształcona w Zespół Szkół w Siennicy Różanej.

1 września 2010 roku w budynku szkoły mieści się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.

10 listopada 2015 roku Święto Niepodległości dla społeczności Zespołu Szkół w Siennicy Różanej nabiera szczególnego wydźwięku. Tego  dnia Gimnazjum Publiczne       w Siennicy Różanej z dumą  przejmuje z rąk Juliana Kubiny –  prezesa Gminnego Koła Kombatantów – sztandar Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Główne zadania wychowawcze

  • Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie zespołu wspólnoty nauczycieli.
  • Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
  • Nauka szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego
  • Kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich poprzez znajomość praw i obowiązków obywatelskich, poszanowanie symboli państwowych, religijnych i szkolnych.
  • Kształtowanie szlachetnych postaw życiowych.
  • Kształtowanie postaw prorodzinnych i prozdrowotnych.

Pytania

Wszystkie zajęcia dydaktyczne jakie oferuje szkoła są bezpłatne.

Szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.

Skip to content