Szanowni Rodzice wszelkie informacje związane z ubezpieczeniem dzieci oraz składkami na Radę Rodziców dostępne są w zakładce Rada Rodziców.

Szanowni Państwo !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku  o  opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.)  w szkole  realizowana jest opieka zdrowotna  i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

* Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

* Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele, o których mowa są realizowane przez:

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób    zakaźnych;

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;

4) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

Zaznacza się, że Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną nad uczniami, złożonego  w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

Świadczeniodawcą w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej jest NZOZ w Siennicy Różanej, zaś opieki stomatologicznej  – Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 4, 22-400 Zamość.

Będziesz starał się o świadczenie 300+, musisz wiedzieć, że:

 

1)      Wniosek o świadczenie 300+ będziesz mógł złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • bankowości elektronicznej   (15 banków),
  • portalu emp@tia,

2)      Świadczenie otrzymasz wyłącznie na rachunek bankowy,

3)      Obsługę świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji na temat świadczenia 300+ znajdą Państwo pod linkiem – https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

Skip to content