Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2019/2020.

Czytaj więcej…

Szanowni Państwo !

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej informuje, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku  o  opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2019 r.)  w szkole  realizowana jest opieka zdrowotna  i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

* Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

* Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Cele, o których mowa są realizowane przez:

1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób    zakaźnych;

2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;

4) udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).

Zaznacza się, że Rodzice mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną nad uczniami, złożonego  w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

Świadczeniodawcą w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej jest NZOZ w Siennicy Różanej, zaś opieki stomatologicznej  – Gabinet Stomatologiczny –  Adam Krajewski, Siennica Różana 268.

DRODZY RODZICE

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 składka na ubezpieczenie NNW uczniów  wynosi 41 zł na jednego ucznia, polisa zawierana jest z firmą COMPENSA.

W związku z wejściem RODO, każdy rodzic (opiekun prawny dziecka) zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w celu ubezpieczenia dziecka. Składki wraz z oświadczeniami  należy wpłacać  do przedstawicieli trójek klasowych. Bądź do skarbnika Rady Rodziców w dniu 23.09.2019 r. w godz. 7.30-9.00. Szczegółowy zakres ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie i u przedstawiciela RR.

Przedstawiciele trójek proszeni są o rozliczenie się ze skarbnikiem Rady Rodziców do dnia 30 września 2019 r.

Czytaj więcej…