Procedury wydawania duplikatów lub odpisów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych/motorowerowych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r, Nr 86, poz. 960 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 98, poz. 602 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

 1. Duplikaty bądź też odpisy świadectw szkolnych, legitymacji, karty rowerowej, karty motorowerowej są wydawane na pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły.
 2. Duplikaty oraz odpisy świadectw szkolnych, legitymacji wydawane są odpłatnie.
 3. Duplikaty oraz odpisy mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

II.Świadectwa szkolne

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy:
  1. złożyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
   – rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy);
   – roku ukończenia szkoły lub klasy;
  2. wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.
 1. Odbiór duplikatu lub odpisu świadectwa szkolnego w sekretariacie szkoły następuje w terminie do 14 dni roboczych.
 2. Dyrektor szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora.

III. Legitymacje szkolne

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej w celu uzyskania duplikatu należy:
  1. złożyć w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora z podaniem przyczyny ubieganie się o duplikat;
  2. dostarczyć 1 zdjęcie opisane danymi ucznia:
   – imię i nazwisko
   – data urodzenia
   – adres zamieszkania
   – numer PESEL
  3. wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.
 2. Odbiór duplikatu w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni roboczych.
 3. Duplikaty legitymacji szkolnej, wystawia się z fotografią.

IV. Karta rowerowa/ motorowerowa

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej w celu uzyskania duplikatu należy:
  1. Złożyć w sekretariacie podanie do Dyrekcji z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat;
  2. Dostarczyć 1 zdjęcie opisane danymi ucznia:
   – imię i nazwisko
   – data i miejsce urodzenia
   – adres zamieszkania
  3. Wnieść na wskazane konto szkoły opłatę w wysokości określonej w ustawie.
 2. Odbiór duplikatu w sekretariacie szkoły w terminie do 7 dni roboczych.
 3. Duplikaty karty rowerowej/motorowerowej, wystawia się z fotografią.

V. Opłaty:

26,00 zł. – duplikat świadectwa

9,00 zł. – duplikat legitymacji szkolnej, karty rowerowej/motorowerowej

Wpłat należy dokonywać na konto szkoły nr: 29 8200 1021 2003 2100 1935 0001

Skip to content