Zupa lubelska, chleb;
Kopytka, marchewka z chrzanem;
Kompot owocowy;

Zupa lubelska, chleb;
Kopytka, marchewka z chrzanem;
Kompot owocowy;